Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indtager væsentlige flere pladser i fængslerne, end deres andel af befolkningen, viser tal fra Justitsministeriet

Personer med ikke-vestlig baggrund er stærkt overrepræsenteret i fængslerne, i forhold til deres andel af befolkningen. Det viser et svar fra Justitsministreret til Folketingets retsudvalg.

Indvandrere og efterkommere af indvandrere er overrepræsenteret med 255 procent, i forhold til deres andel af befolkningen.

Hvis der korrigeres for alder, bliver tallet noget mindre. Ikke-vestlige indvandrere har en anden alderssammensætning end danskernes. Tager man højde for den, bliver overrepræsentationen på 171 procent, i følge Justitsministeriets svar, der er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Til sammenligning har indvandrere med vestlig baggrund en underrepræsentation på 72 procent. Den er altså 72 procent lavere, end man skulle forvente i forhold til deres andel af befolkningen.

Tilsvarende er personer med dansk oprindelses repræsentation lavere. De er underrepræsenteret med 23 procent.

Opgørelsen viser, at 53 procent af alle indsatte i fængslerne har dansk baggrund. 26,3 procent stammer fra ikke-vestlige lande. Men derudover er 18,1 procent, hvis herkomst der ikke er oplysninger om hos Danmarks Statistik.

Tallene for repræsentation i fængslerne kan ses her:

Det er Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup, der har spurgt justitsminister Nick Hækkerup (S) om tallene for ikke-vestliges repræsentation i fængslerne. Han har også spurgt, hvad ministeren vil gøre for at nedbringe antallet. Hertil skriver ministeren i et skriftligt svar:

“Regeringen vil med afsæt i flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi 2018-21 fortsætte eller iværksætte en række initiativer for generelt at sikre, at færre udlændinge sidder i de danske fængsler og arresthuse. Det drejer sig om etablering af et udvisningsfængsel, overførsel til afsoning i hjemlandet, etablering af fængselspladser i udlandet og tvungen opsparing for de indsatte bl.a. med henblik på at dække omkostninger til hjemtransport i forbindelse med udvisning.