Menneskeretsdom mod Schweiz sætter dansk tiggerlov på pause

0
1728
Arkivfoto

Dom mod Schweiz fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rammer også den danske tiggerlov. Rigsadvokaten sætter sager i bero ved danske domstole. Et kæmpestort problem, mener DFs Morten Messerschmidt

Den vedrører Schweiz, men den rammer også Danmark.

En dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som giver en rumænsk roma medhold i, at hendes menneskerettigheder blev overtrådt, da hun fik fem dages fængsel for tiggeri i Schweiz, har også fået konsekvenser i Danmark, som har en skrappere tiggerlov end Schweiz.

Strasbourg-dommen blev afsagt i januar. To uger efter skrev Rigsadvokaten herhjemme til samtlige embeder at:

“Det er Rigsadvokatens umiddelbare vurdering, at dommen kan have betydning for, hvorvidt reglerne i straffelovens § 197 om betleri er forenelige med EMRK, herunder særligt artikel 8”.

Østre Landsret har allerede sat en sag i bero, fordi man afventer flere oplysninger om dommen mod Schweiz, og Rigsadvokaten meddeler, at kommende sager vil også blive sat i bero, indtil der foreligger en endelig dom. Schweiz har nemlig frist indtil den 19. april til at anke dommen.

justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i et svar til Dans Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt:

“Rigsadvokaten har besluttet, at eventuelle straffesager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 197, stk. 1, og § 197, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, om betleri og utryghedsskabende betleri skal stilles i bero indtil videre”.

Domstol: Dom mod tigger ude af proportion

Sagen fra Schweiz handler om en kvindelig roma fra Rumænien, som fik en bøde på 500 schweiziske franc for at have tigget offentligt i Geneve, hvor det er strafbart at tiggepå gaden. Kvinden havde ikke opholdstilladelse i Schweiz og hun var ude af stand til at betale bøden. Derfor blev den ændret til fem dages fængsel.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) var fængslingen imidlertid en krænkelse af kvindens privatliv. Hun kom fra en ekstrem fattig familie, var analfabet, havde ikke arbejde og havde ikke ret til sociale ydelser. Derfor var tiggeri hendes eneste overlevelsesmulighed, konkluderer domstolen, som mener at straffen er ude af proportion:

”EMD fandt, at den sanktion, som klager var blevet idømt, ikke kunne anses for proportional i forhold til målet om at bekæmpe organiseret kriminalitet eller at beskytte andre personers rettigheder, ligesom EMD fandt, at Schweiz ikke havde godtgjort, at formålet ikke kunne opnås med mindre indgribende midler,” skriver Justitsministeriet i sin gennemgang af sagen.

Menneskeretsdirektør: Danmark skal justere loven

I Danmark kan tiggeri straffes med op til seks måneders fængsel. Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, betegner i Politiken den danske lovgivning som skrappere end Schweiz. Derfor mener hun, at det er rigtigt at sætte sager i bero i Danmark.

”Den her dom gælder umiddelbart for Schweiz, men det er sådan, at Danmark normalt efter helt fast praksis vil lægge en dom fra menneskerettighedsdomstolen til grund også i forhold til den danske fortolkning af menneskerettighedskonventionen. Derfor er det rigtigt og godt, at man gør det med det samme,” siger direktøren til Politiken. Hun ”antager”, at Danmark justerer sin tiggerlovgivning, så den er i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens fortolkning af menneskerettighedskonventionen.

Morten Messerschmidt, næstformand for Dansk Folkeparti, klima- energi- og EU-ordfører. Foto: Carsten Lundager

Messerschmidt: Et kæmpestort problem

Morten Messerschmidt kalder det ”helt skævt”, at dommen mod Schweiz nu får indflydelse på Danmark. Han frygter, at det kan føre til en lempelse mod den danske lov mod tiggeri.

”Alle vesteuropæiske lande oplever massive problemer med tiggeri især fra romagrupper og har derfor strammet reglerne. Det gælder Schweiz, det gælder Danmark og flere andre. Og at det så nu bliver underkendt fra menneskerettighedsdomstolen, betragter jeg som et kæmpestort problem,” siger Morten Messerschmidt til Politiken.

DF-næstformanden mener, det er grotesk, at Danmark skal indrette sig efter en dom, som vi ikke kan kommentere på, fordi vi ikke er en del af sagen.

”Vi har afskåret os selv fra muligheden for selv at få prøvet sagen ved en anden instans, men har vedtaget en skør lov for 30 år siden, der gør, at vi alligevel skal følge den,” siger Morten Messerschmidt til Politiken.

Justitsministeriet understreger i sit svar til Messerschmidt, at politiet fortsat efterforsker sager om overtrædelse af tiggerloven, “ligesom der vil blive foretaget sigtelse i sagerne, når det er relevant”.

FAKTA: DEN DANSKE TIGGERLOV

Straffeloven § 197

§ 197: Den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at nogen under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med fængsel indtil 6 måneder. Under formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. Advarsel efter denne bestemmelse har gyldighed for 5 år.

Stk. 2. Kravet om advarsel gælder ikke, når forholdet er begået i gågade, ved stationer, i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået et af de steder, der er nævnt i stk. 2.