Finanslov strammer udlændingepolitikken og forbedrer folkepensionen

0
1993
Regeringen og Dansk Folkepartis forhandlere møder pressen, efter at finanslovsaftalen er kommet på plads. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

DFs forhandlere er godt tilfredse med den finanslovsaftale, som faldt på plads fredag eftermiddag. Aftalen indeholder i følge DFs gruppeformand Peter Skaarup et paradigmeskifte i udlændingepolitikken og standser udhulingen af folkepensionen

Strammere udlændingepolitik. Bedre folkepension. Flere penge til ældre, sundhed og udsatte børn. Sådan lyder tre hovedoverskrifter fra finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som kom på plads fredag ved 15-tiden.

Aftalen rummer tydelige DF-aftryk. Tilfredsheden er da også stor hos DFs forhandlere:

“Vi nåede det! En finanslov inden 1. december – og DF kan notere flere sejre. Et paradigmeskifte i udlændingepolitikken og en god forbedring af pensionisternes økonomi. Tak for kampen og godt samarbejde til regeringen,” skriver DFs gruppeformand Peter Skaarup på twitter.

Peter Skaarup på Twitter, da aftalen om finansloven var i hus.

Konkret indeholder aftalen disse punkter på udlændingeområdet:

  • Fra integration til midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse
  • Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge
  • Familiesammenføringsloft
  • Valgret og valgbarhed til udlændinge
  • Øget kontrol – bedre styr på, hvem der er i Danmark
  • Ny konsekvent kurs over for udlændinge, der er uønskede i Danmark
  • Udenlandsk finansiering af religiøse trossamfund, foreninger mv.

Loft over familiesammenføringer

Et af de mest omtalte punkter er familiesammenføringsloftet. Efter tysk model har Dansk Folkeparti ønsket, at der indføres et loft over antallet af familiesammenføringer. Det er tidligere blevet afvist med henvisninger til internationale konventioner, men nu står der i aftalen at:

”Loftet skal aktiveres, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at foretage en ekstraordinær udskydelse af en anerkendt ret til familiesammenføringbaseret på absorptionsmæssige og kapacitetsmæssige forhold.”.

Om den formulering siger Peter Skaarup:

“På en række områder siger vi nu i lovgivningen, at de tiltag vi laver, aktiveres, ‘med mindre de med sikkerhed vil være i strid med konventionerne’. Det siger embedsværket vil få en markant effekt. Derfor tror vi virkelig på, at paradigmeskiftet kommer nu,” sagde han til pressen efter mødet i Finansministeriet.

Paradigmeskiftet kan også ses tydeligt på andre områder: Integrationsprogrammet for nyankomne flygtninge skifter navn til et selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram, og den integrationsydelse, som flygtninge får, skifter navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen.

”Loftet skal aktiveres, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser”

Om loftet over familiesammenføringer

Stop for udhuling af folkepension

Et andet klart DF-aftryk er forbedringen af folkepensionisternes økonomi. DF har fra starten af forhandlingerne ønsket, at folkepensionen skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked. I dag går en andel af folkepensionen til satspuljerne, der bruges til sociale indsatser. Det har over tid givet folkepensionisterne et gennemsnitligt lønefterslæb på 8000 kroner. Men nu afskaffes satspuljerne og pensionen vil fremover blive reguleret i takt med lønudviklingen. Desuden får pensionisterne mulighed for at tjene mere, uden at blive modregnet i pension.

DF’s Peter Straarup lytter til René Christensen. Den sidste finanslov inden næste folketingsvalg er faldet på plads mellem regeringen og Dansk Folkeparti i Finansministeriet i København fredag den 30. november 2018. Foto: Philip Davali/Scanpix 2018

”1. januar 2019 stopper udhulingen af pensionisternes købekraft. Vi er blevet enige med regeringen om, at vi opsiger forliget om satspuljen, så satspuljereguleringen stopper fremadrettet. Samtidig laver vi en pensionsordning for alle andre, som er på overførselsindkomst,” sagde DFs finansordfører Rene Christensen til pressen.

Hele finanslovsaftalen kan ses her.

Sådan illustrerer regeringen og Dansk Folkeparti den netop indgåede finanslovsaftale.

FAKTA: Finanslovsaftalen 2019

Hovedpunkterne i aftalen er disse (Kilde: regeringen.dk):

Bedre folkepension. Folkepensionister får et løft i deres pension og skal fremover fuldt ud have del i velstandsudviklingen, ved at folkepensionen reguleres med den almindelige lønudvikling. Samtidig bliver det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet gennem en seniorpræmie. Desuden øges fradraget for arbejdsindkomst, og modregningsreglerne lempes.

Bedre pensionsforhold for overførselsmodtagere. Fra 2020 indbetaler staten hvert år ekstra 0,3 pct. af overførselsydelsen på en obligatorisk pensionsopsparing for en række grupper på indkomstoverførsler. Dermed får danskere, som i en periode af deres liv har været på overførselsindkomst, en højere indkomst som folkepensionister.

Forliget om satspuljen fra 2015 opsiges med virkning fra næste folketingsvalg. Der afsættes samtidig en særskilt reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområde m.v., herunder med særlig prioritet til socialområdet.

En endnu stærkere udlændingepolitik. En ny politik for midlertidigt ophold, loft over familiesammenføringer, etablering af et udrejsecenter på øen Lindholm og markante strafskærpelser for udviste kriminelle og personer på tålt ophold, der overtræder udlændingeloven.

En markant prioritering af kernevelfærd – ældre, sundhed og udsatte børn. Der sikres bedre behandling til folk med stærkt nedsat hørelse, en styrket indsats over for ensomme ældre og bedre forhold i daginstitutioner med mange udsatte børn.

Mere tryghed og sikkerhed til danskerne. Der prioriteres en øget politiindsats og toldindsats mod udrejsende kriminelle de danske grænser og i lufthavne. Samtidig styrkes SØIKs indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Kriminalforsorgens muligheder for rekruttering forbedres ved etablering af en ny uddannelsessatellit i Vestdanmark.

Ordnede forhold på arbejdsmarkedet: Der sikres en fortsat stærk indsats for ordnede forhold, og kontrolindsatsen på tungvognsområdet styrkes.

Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet: Det gøres lettere at drive virksomhed i Danmark og samtidig gennemføres en række afgiftslempelser, som gør det billigere for virksomheder og danskerne, herunder sommerhusejere og personer, der er bosiddende på øer.

Kultur til gavn for alle: Der foretages en klar prioritering af dansk kultur med fokus på bred forankring og formidling. Det gælder bl.a. indsatser i forhold til vores fælles historie 4 og kulturarv, dansk kultur i verdensklasse og udvalgte projekter, som er vigtige for danskernes historie.

Fremsynet infrastruktur: Der gennemføres en række VVM undersøgelser, der skal styrke beslutningsgrundlaget for fremtidige infrastrukturprojekter, og der igangsættes en proces i forhold til drøftelse af investeringer i infrastruktur efter 2020.

Bedre klima, renere luft og mere natur: Der gennemføres en række indsatser, som vil føre til bedre luftkvalitet, mindre klimabelastning, bedre natur og renere miljø. Der sker bl.a. en markant prioritering af kystbeskyttelsen og en forbedring af luftkvaliteten via skrotningsordning for gamle brændeovne og højere skrotpræmier til gamle dieselbiler.