Kommuner overtræder igen og igen loven, når de behandler sager om anbringelser af børn. Dansk Folkeparti foreslår, at regeringen nedsætter en ekspertgruppe, der kan undersøge området og komme med anbefalinger til nødvendige opstramninger af loven 

I marts 2018 fik et ungt par i Roskilde tvangsfjernet deres kun tre uger gamle datter. De lagde sag an mod kommunen, og fem måneder efter fødslen fik de pigen hjem igen. Kommunen tabte sagen, fordi den ikke havde forsøgt at hjælpe det unge par i rollen som forældre, inden den skred til tvangsfjernelse, sådan som loven ellers foreskriver.

I en anden sag fra Guldborgsund truede kommunen med at fjerne et plejebarn, fordi plejeforældrene ikke ville acceptere en ny kontrakt, hvor de gik ned i løn. Det lykkedes dog at få en ny aftale på plads, så tvangsfjernelsen blev undgået. Men på intet tidspunkt fik drengen, der var centrum for sagen, den børnesamtale, som han har krav på i følge loven.

De to sager skriver sig ind i en lang række sager om tvangsfjernelser, hvor myndighederne har overtrådt loven og set stort på børns eller forældres rettigheder. Men nu skal det være slut, mener Dansk Folkeparti. Partiet genfremsætter et forslag fra sidste folketingssamling om en kulegravning af anbringelsesområdet. Målet er at få sat en stopper for lovovertrædelserne og lavet de justeringer af loven, som måtte være nødvendige, hvis retssikkerheden skal styrkes for børn, forældre og plejeforældre.

Målet er at få sat en stopper for lovovertrædelserne og lavet de justeringer af loven, som måtte være nødvendige.

Fejl i samtlige undersøgte sager

At der er hårdt brug for opstramninger på området, blev understreget i en intern undersøgelse fra Københavns Kommune i 2017. Her blev 77 sager undersøgt, og det viste siger, at der var fejl i samtlige sager. Der manglede børnefaglige undersøgelser i flere sager, handleplaner blev ikke udarbejdet, og børnene blev ikke inddraget i samtaler om deres anbringelse.

Og situationen i Københavns Kommune er ikke enestående. I 2016 var det 10 år siden, at anbringelsesreformen blev indført. Samme år lavede Statsrevisorerne en beretning på området. Det var trist læsning: Der stod nemlig, at mange kommuner ikke overholder loven, hverken når det gælder børnesamtaler, handleplaner eller de børnefaglige undersøgelser.

Tænketank: Flyt ansvaret

På baggrund af de mange sager udgav tænketanken Justitia sidste år rapporten “Tvangsanbringelser – retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces”. Her blev det igen dokumenteret, at kommunerne ikke overholder loven, og det fremgik også, at de børne- og unge udvalg, der træffer afgørelserne, ikke er uafhængige af de forvaltninger, der har behandlet sagerne.

Justitia kom med en række anbefalinger. Den vigtigste var, at det fremover bør være det nye familieretlige system, der træffer afgørelserne.

“Her kan familieretshuset oplyse sagen og yde støtte til børnene, mens afgørelsen træffes af familieretterne i de 24 retskredse,” lød anbefalingen.

Står det det til Dansk Folkeparti skal regeringen pålægges at nedsætte et ekspertudvalg inden januar 2020. Det er DFs social- og ligestillingsordfører Karina Adsbøl, der er ordfører på forslaget.